Dywidenda

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI     DYWIDENDA     KORZYŚCI

Dywidenda – czyli prawo akcjonariuszy do udziału w zysku spółki to nic innego jak część zysku netto po opłaceniu podatku dochodowego przez spółkę, przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników lub wszystkich akcjonariuszy. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy jest to spółka giełdowa czy nie. Dywidenda wypłacana jest niezależnie od tego faktu gdy tylko spółka notuje odpowiedni zysk i jest podjęta odpowiednia uchwała zarządu. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów w drodze uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Akcje pracownicze są tutaj traktowane tak samo jak wszystkie inne akcje i każdemu posiadaczowi przysługuje wypłata dywidendy w odpowiedniej wysokości. Wysokość ta wyliczana jest na podstawie corocznego wyniku finansowego spółki.

102500164-dividend-check-1910x1000

O wielkości danej dywidendy i dacie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie
akcjonariuszy  danej  spółki.  Dywidenda  może  być  wypłacona  z  zysku netto
spółki  z  ostatniego  roku  obrotowego,  ale  także z  niepodzielonych zysków
z lat  poprzednich – np.  z  kapitału  zapasowego  lub  kapitałów  rezerwowych.
Dywidenda  ma  w  większości  przypadków  formę  pieniężną, i jest wypłacana
na   konto   wskazane   przez   akcjonariusza.   
Wysokość   dywidendy   pomaga
określić  nam  horyzont inwestycyjny spółki na najbliższe okres,  oraz jej plany
inwestycyjne.  Jeśli  zarząd  spółki  uchwali  niższą  dywidendę,  oznacza  to, że
większa   część   zysku   pozostanie   w   spółce   i    będzie  on przeznaczony na
dalszeinwestycje, a co za tym idzie powiększenie wyników spółki i większą dywidendę w przyszłości.
Dla potencjalnego inwestora najważniejsze są dwie kwestie – a mianowicie czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości.  Pozwala to ocenić atrakcyjność inwestycji w akcje danej spółki.

Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?

Uprawnionymi do odbioru dywidendy są inwestorzy którzy dysponowali akcjami (prawem do dywidendy) na dzień podjęcia uchwały o przyznaniu dywidendy przez Spółkę. Dywidendę można odebrać samodzielnie, wysyłając odpowiednie pismo, lub przez pełnomocnika. Nie jest natomiast istotne, jak długo akcjonariusz posiadał akcje spółki przed uchwaleniem dywidendy. Niezależnie od czasu, jaki upłynął od momentu zakupu akcji do wyznaczonego przez zarząd spółki dnia dywidendy, ewentualna kwota otrzymana przez akcjonariusza będzie równa ilości posiadanych akcji w dniu dywidendy i pomnożona przez wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Jeśli dysponujesz akcjami i nie wiesz w jaki sposób odebrać dywidendę – napisz do nas. Nasi konsultanci pomogą Ci skompletować odpowiednie dokumenty i odebrać należną dywidendę w całości.