Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to jedna z ciekawszych form inwestowania. Fundusze te nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych dzięki czemu mają możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów oraz instrumenty pochodne. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój w ofercie funduszy zamkniętych, które zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów. Inaczej niż w przypadku funduszy otwartych, gdzie jednostki uczestnictwa można umorzyć w dowolnym momencie, certyfikaty FIZ mogą być zgłaszane do umorzenia, tylko w terminach wyznaczonych przez fundusz (np. raz na miesiąc, lub raz na kwartał). Można je sprzedać na rynku wtórnym, jeśli notowane są na giełdzie.

Podstawowe zalety funduszy zamkniętych to:

  • możliwość lokowania środków w niedostępne dla innych funduszy klasy aktywów – mogą to być aktywa takie jak wierzytelności, nieruchomości , towary giełdowe (ropa naftowa, metale szlachetne, surowce rolne), waluty obce
  • zaawansowane techniki inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych – techniki arbitrażowe, krótka sprzedaż, strategie opcyjne
  • szczególne zasady opodatkowania dla osób fizycznych – certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym tak więc dochody i straty ze zbycia certyfikatu funduszu podlegają rozliczeniu z pozostałymi dochodami i stratami kapitałowymi. Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż w funduszach otwartych, gdzie nie ma możliwości podobnego rozliczenia dochodów i strat

Zamiast charakterystycznej dla funduszy inwestycyjnych otwartych jednostki uczestnictwa inwestor obejmuje w tym przypadku papier wartościowy – certyfikat inwestycyjny. FIZy z uwagi na swój status prawny wykorzystywane są również do optymalizacji podatkowej.