Korzyści z zakupu akcji pracowniczych

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI      DYWIDENDA     KORZYŚCI 

Poniżej przedstawiamy korzyści z zakupu akcji pracowniczych:

  • Zysk dla posiadacza akcji pracowniczych pochodzi z trzech źródeł:

———– dyskonto do ceny zakupu, kupno akcji poniżej ich aktualnej wartości,
———– dywidenda wypłacana przez spółkę,
———– wzrost wartości spółki od momentu zakupu do debiutu giełdowego.

  • Kupując akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych mamy nadzieję, że ich wartość wzrośnie w przyszłości i że będziemy mogli je sprzedać odnosząc korzyść. W przypadku inwestycji w akcje pracownicze korzyść odnosimy już w momencie zakupu. Nabycie danej spółki odbywa się z dyskontem 15-30%. Do potencjalnych zysków należy doliczyć także potencjał rozwojowy spółki.
  • Do czasu debiutu spółki na GPW każdy akcjonariusz ma prawo do odbioru corocznie wypłacanej dywidendy. Wysokość dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty jest zazwyczaj zdecydowanie wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych.
  • Inwestowanie w akcje pracownicze pozwala na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji – wyższej niż obecne oprocentowanie lokat bankowych, czy oprocentowanie które oferują wystawcy obligacji korporacyjnych.
  • Inwestycja w realną wartość – kupujemy akcje spółki która działa na rynku od kilkunastu lat. Ma stabilną sytuację, duży rynek zbytu i bardzo dobrą sytuację finansową.
  • Zainwestowane fundusze nie zostają w żaden sposób zamrożone – akcje w każdej chwili można odsprzedać.
  • Rynek akcji pracowniczych jest odseparowany od wahań giełdowych.
  • Zakup akcji na wczesnym etapie upublicznienia podmiotu pozwala zbyć je z odpowiednio wysokim zyskiem jeszcze przed prywatyzacją na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Przedmiotem inwestycji są akcje dużych lub bardzo dużych spółek, o kapitalizacji w wysokości 1 mld zł lub wyższej. Posiadają one silną pozycję na rynku, są strategiczne dla gospodarki i często bezpieczeństwo takiej inwestycji jest dużo wyższe niż obligacji korporacyjnych spółki znajdującej się np. na etapie start-up.
  • Jest to prawdopodobnie jedyna sytuacja, w której mamy wspólny interes ze Skarbem Państwa, ponieważ jako główny akcjonariusz chce on zbyć swoje udziały po najwyższej możliwej cenie. Jako posiadacze akcji danej spółki jesteśmy beneficjentami na każdym etapie prywatyzacji.

 

Czynniki ryzyka.
Inwestowanie w akcje – podobnie jak w inne instrumenty finansowe- wiąże się z występowaniem czynników ryzyka dotyczących m.in. spadku wartości inwestycji, czy też ograniczenia możliwości obrotu nabytymi akcjami.
Do podstawowych grup czynników ryzyka związanych ze spadkiem wartości inwestycji i nieuzyskaniem oczekiwanej stopy zwrotu należą:
1. Ryzyko pogorszenia kondycji finansowej spółki.
Wyniki finansowe spółek są powiązane z ceną akcji oraz ryzykiem zmiany oceny perspektyw wzrostu wartości akcji w przyszłości. Im słabsze wyniki finansowe emitenta akcji tym większe prawdopodobieństwo poniesienia straty oraz większa zmienność wartości akcji – zarówno w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak i w notowaniach na rynku NewConnect. Pogorszenie wyników finansowych spółki może również mieć wpływ na wycenę akcji sprzedawanych poza zorganizowanymi systemami obrotu.
2. Ryzyka dotyczące spraw wewnętrznych spółki.
Do czynników ryzyka powiązanych z konkretnym podmiotem i jego sytuacją wewnętrzną można zaliczyć m.in. ryzyko związane z kadrą menadżerską, polegające na uzależnieniu spółki od umiejętności i doświadczenia zarządu oraz jej kluczowych pracowników, ryzyko związane ze zmianą strategii spółki, które może prowadzić do zmiany dotychczasowych planów właścicieli lub zarządu odnośnie wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego czy też rezygnacji z prowadzenia programów akcji pracowniczych i do ich wykupu przez spółkę. Do ryzyk związanych ze sprawami korporacyjnymi podmiotu należy również ryzyko struktury właścicielskiej spółki, polegające na ograniczonej możliwości wpływania przez mniejszościowych akcjonariuszy na podejmowanie decyzji w spółce w przypadku istnienia silnego większościowego właściciela.
3. Ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju oraz wrażliwością rynku kapitałowego na jej zmiany
Do ryzyk związanych z otoczeniem gospodarczym spółek należą czynniki ryzyka dotyczące zmian przepisów prawa i otoczenia prawnego, w którym działa dany podmiot – zmiany przepisów prawa mogą powodować nałożenie na spółki dodatkowych obowiązków związanych z ryzykiem ponoszenia kar finansowych lub też zwiększenia kosztów działalności. Tego typu skutki mogą występować również w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego. Z sytuacją makroekonomiczną powiązane są również czynniki ryzyka dotyczące zmiany kursów walut czy stóp procentowych, które wpływają na działalność przedsiębiorców korzystających z finansowania dłużnego czy też prowadzących wymianę handlową z zagranicą.
4. Ryzyka branżowe są to czynniki ryzyka związane z uwarunkowaniami ekonomiczno  gospodarczymi dla działalności spółek w danej branży (np. ryzyko konkurencji, ryzyko technologiczne).
Ponadto, posiadanie akcji jest obciążone ogólnymi ryzykami związanymi z obrotem tymi instrumentami finansowymi:
1. Ryzyko płynności akcji – polegające na braku możliwości zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży akcji, ze względu na ograniczenie popytu lub podaży na akcje. Ryzyko może występować zarówno dla instrumentów finansowych nienotowanych na żadnym rynku, jak i w przypadku akcji notowanych w zorganizowanym systemie obrotu.
2. Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub wykluczenia z obrotu giełdowego – występuje jedynie dla akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
3. Ryzyko rynkowe inwestycji (w tym mające wpływ na cenę akcji) – wynikające z natury rynku kapitałowego i wpływu czynników emocjonalnych na wycenę aktywów, istotny wpływ mogą mieć powiązania globalne rynków kapitałowych i nastroje oraz indeksy na giełdach światowych.