PODATEK OD AKCJI PRACOWNICZYCH

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI    DYWIDENDA     KORZYŚCI

Kupno lub sprzedaż akcji pracowniczych może oznaczać dla obu stron powstanie obowiązku podatkowego. Pracownicy, którzy otrzymali akcje bezpłatnie, nie mają prawa uwzględniać przy rozliczaniu się z ich sprzedaży kosztów uzyskania innych niż koszty prowadzenia rachunku i prowizji domu maklerskiego. Dochody ze sprzedaży akcji należy rozliczyć zbiorczo za dany rok w odrębnym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38. Powinniśmy w nim wykazać wszystkie dochody objęte podatkiem giełdowym uzyskane w ciągu roku ze sprzedaży akcji, obligacji i pochodnych instrumentów finansowych. Wszystkie opodatkowane są zwykłym podatkiem liniowym 19 proc. Podstawą do sporządzenia zeznania jest informacja na PIT/8C przekazywana podatnikom  przez  firmy  (domy  maklerskie),  za  których  pośrednictwem
dokonywali   oni   transakcji.   Z   podatku  zwolnione  są  dochody  ze  sprzedaży  akcji
kupionych przed  1  stycznia  2004 r. na  giełdzie na  podstawie  publicznej  oferty i  w
regulowanym  podatki obrocie  poza-giełdowym.  Zwolnienie   to   niestety   nie   dotyczy akcji
pracowniczych,  gdyż  te są  nabywane na podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji
i  komercjalizacji  przedsiębiorstw  państwowych  z  1996  roku.  Przepis  ten  definiuje
dochód  jako  różnicę  pomiędzy  sumą  przychodów  uzyskanych  z tytułu  odpłatnego
zbycia  papierów  wartościowych,  a  kosztami ich uzyskania ustalonymi na podstawie
wskazanych  tam  przepisów  ustawy. Dochody  te nie podlegają łączeniu z dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych i podlegają wykazaniu w odrębnym zeznaniu
rocznym    składnym    na   formularzu   PIT – 38.

Po  zakończeniu  roku  podatkowego podatnik  jest  zobowiązany  wykazać  w odrębnym
zeznaniu  podatkowym,  składanym  do   30   kwietnia   roku   następującego   po   roku
podatkowym  i  w  tym   terminie  wpłacić  należny  podatek   dochodowy  wynikający  z
zeznania. Wobec tego przychód powstanie w    momencie   odpłatnego   zbycia  akcji lub opcji i  należy  go  zakwalifikować  jako przychód   z   kapitałów   pieniężnych,   a   dochód będzie   podlegał opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym. Wolny od podatku dochodowego jest tylko dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku lub darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. W jeszcze inny sposób rozliczają akcje pracownicze osoby prawne (np spółki z o.o i spółki akcyjne). W ich przypadku ustawodawca nałożył obowiązek rozliczania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy. Przychody ze zbycia akcji pracowniczych są bowiem włączane do całego dochodu danej spółki i rozliczane w ramach zeznania podatkowego CIT-81.

Jeśli nie wiesz  jaki podatek należy zapłacić rozliczając akcje pracownicze napisz do nas. Nasi konsultanci przekażą informacje o tym jak najkorzystniej rozliczyć podatek w Twoim przypadku.