Zakup akcji pracowniczych

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI      DYWIDENDA     KORZYŚCI

Zakup akcji pracowniczych – następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej przeniesienia własności akcji. Umowa jest podpisywana w trzech egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu spółki – jako depozytariusza papierów wartościowych. Integralną częścią umowy jest oświadczenie sprzedającego o zgodzie na dokonanie wypisu z księgi akcyjnej oraz oświadczenie kupującego z prośbą o dokonanie wpisu do księgi. Kolejnym dokumentem jest Odcinek Zbiorowy certyfikujący własność akcji stanowiących przedmiot sprzedaży (jest to dokument unikalny, wystawiony i opieczętowany przez spółkę). Następnie do Zarządu spółki wysyłany jest jeden egzemplarz umowy, komplet oświadczeń oraz wnioski. Kupujący otrzymuje od Zarządu spółki odcinek ponownie opieczętowany lub zmodyfikowany, jeśli zmianie ulega liczba zawartych na nim akcji. Tuż przed debiutem giełdowym następuje (na zlecenie właściciela) konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zapisanie na dowolnym rachunku maklerskim w wybranym przez właściciela akcji domu maklerskim. Zarówno zakup jak i sprzedaż akcji może być obciążona odpowiednim podatkiem.